درباره ما

مدیرعامل

سید علی حسینی

کارشناس ارشد حقوق خصوصی و وکیل پایه یک دادگستری


مدیر امور بین الملل:

علی اصغر جوکار

How can we help you?

Contact us at the office nearest to you or submit a business inquiry online.

معرفی شرکت

شرکت خدمات حقوقی عدل گستران مهریاس البرز متشکل از جمعی است که خود را متعهد به ارائه خدمات حقوقی بر اساس دانش حرفه ای و بصورت کاملاً تخصصی می دانند .

هدف اصلی ما ارائه بهترین خدمات با استفاده از دانش و فنون خاص حرفه ای است و در این راه ، روش شناسی و نیازسنجی دقیق ، رمز اصلی پیدا کردن مسیری درست برای موضوعات حقوقی و راه حلی منطقی و قابل قبول برای مشکلات می باشد.با داشتن درک و فهمی درست از موضوع ، میتوان استراتژی نحوه ورود به قضایای مختلف حقوقی را تعیین نموده و با ترسیم درست مسیر حرکتی ، امید حصول نتیجه ای قابل قبول و مناسب را داشت.نیازهای نوین و اقتضائات دنیای جدید ، استفاده از ابزارها و روش های جدید را ضروری و ناگزیر ساخته است . حقوق در کشور ما هنوز بیشتر در دنیای سنتی سیر می کند ولی همین عرصۀ بشدت سنتی ، می تواند به سوی مدرن شدن گام برداشته و ساختارهایی فنی و منطقی بیابد.

سلامت کاری و پرهیز از هرگونه روابط مالی ناسالم ، از ضروریات یک کار حرفه ای است و هر شکل آلودگی و کج روی در این زمینه ، ضربه ای اساسی به روابط سالم ، حرفه ای و مبتنی بر اصول وارد می سازد و منحرف نشدن از جاده حق و حق طلبی ، از الزامات اساسی کسب و کار سالم است.

هم افزایی دانش ها و توانائی های علمی و حرفه ای ، موفقیت را قابل دسترس تر کرده و راه حل ها و شیوه های جدیدی را فرا روی ما می گذارد و التزام به کار تیمی و جمعی ، نوید بخش کسب نتایج بهتر و یافتن راههای جدید خواهد بود.

شفافیت مالی و قراردادی و تنظیم روابط حقوقی با موکل ، با عطف توجه به لزوم تعریف منافع مشترک با موکل و اعتقاد هم راستایی منافع ، مبنای اصلی یک رابطه پایدار ، مستمر و مبتنی بر اعتماد دو طرفه را تشکیل می دهد.

هر چند آنچه که مبنای کار حرفه ای ما را تشکیل می دهد ، در تحلیل نهایی ، کسب و کاری است که قطعاً اندیشه کسب منافع و حصول سود و تحصیل درآمد در آن تعیین کننده است و مقدم بر هر چیز ، شرافت حرفه ای و اصول اخلاقی حاکم بر کسب و کار ، تعیین کننده نحوه رفتار و اقدام ما می باشد . بر مبنای سوگندی که در شروع وکالت یاد کرده ایم ، متعهدیم به تلاش برای احقاق حق و برقراری عدالت ، و حاضر نیستیم ذره ای از شرافت حرفه ای و اصول اخلاقی که لاجرم باید بر این حوزه حاکم باشد را فدا کنیم . قداست شغل وکالت و اخلاقیات ، پاشنۀ آشیل این حرفه است و با هیچ چیز قابل معاوضه نیست.

نیاز به مشاوره حقوقی حرفه ای دارید؟