دفتر خدمات حقوقی

خدمات مشاوره ای

مشاوره  به اشخاص حقیقی یا حقوقی در زمینه های تجاری ، بازرگانی، امور قرارداد ها ، قرارداد های دو جانبه و چند جانبه بازرگانی داخلی و بین المللی

خدمات ثبتی

ثبت  علامت های تجاری  ثبت طرحهای صنعتی و ثبت  اختراع و ثبت شرکت ها

قبول وکالت

وکالت از اشخاص حقیقی یا حقوقی در زمینه های مختلف حقوقی در سراسر جهان .

خدمات ما

قبول وکالت

قبول وکالت از اشخاص حقیقی یا حقوقی

Read more
ثبت علامت تجاری

ثبت، نقل و انتقال علامت های تجاری

Read more
ثبت شرکت

ثبت، تغییر و انحلال شرکت

Read more
ثبت اختراع

ثبت اختراع بین المللی و دعاوی مربوط به آن

Read more